Siemens
01 2012
(4872) 700-366
skenergo@mail.ru
 |  |  |

! 01. 01 2016

.
-

PG
3RH1422-1AB0041A , , 4-, 2O+2, S00, AC 24 V, 50/60 117.30
3RH1422-1AB00-1AA041A , , 4-, 2O+2, S00, AC 24 V, 50/60 126.50
3RH1422-1AD0041A , , 4-, 2O+2, S00 AC 42 V, 50/60 117.30
3RH1422-1AF0041A , , 4-, 2O+2, S00, AC 110 V, 50/60 117.30
3RH1422-1AH0041A , 4 2+2, S00 AC 48V, 50/60 117.30
3RH1422-1AK6041A , 4 2+2, S00 AC 110V, 50/120V, 60 117.30
3RH1422-1AM2041A , 4 2+2, S00 AC 208V, 50/60 117.30
3RH1422-1AN2041A , 4 2+2, S00 AC 220V, 50/60 117.30
3RH1422-1AP0041A , , 4-, 2O+2, S00, AC 230 V, 50/60 117.30
3RH1422-1AP00-1AA041A , , 4-, 2O+2, S00, AC 230 V, 50/60 126.50
3RH1422-1AP6041A , 4 3+1, S00 AC 220V, 50/240V, 60 117.30
3RH1422-1AR6041A , 4 2+2, S00 AC 400V, 50/400...440V, 60 117.30
3RH1422-1BA4041A , 4 2+2, DC 12V 124.20
3RH1422-1BB4041A , , 4-, 2O+2, S00, DC 24 V 124.20
3RH1422-1BE4041A , 4 2+2, S00, DC 60V 124.20
3RH1422-1BF4041A , , 4-, 2O+2, S00, DC 110 V 124.20
3RH1422-1BG4041A , 4 2+2, S00, DC 125V 124.20
3RH1422-1BM4041A , , 4-, 2O+2, S00, DC 220 V 124.20
3RH1422-1BP4041A , 4 2+2, S00, DC 230V 124.20
3RH1422-1BW4041A , 4 2+2, S00, DC 48V 124.20
3RH1431-1AB0041A , , 4-, 3O+1, S00, AC 24 V, 50/60 117.30
3RH1431-1AD0041A , , 4-, 3O+1, S00 AC 42 V, 50/60 117.30
3RH1431-1AF0041A , , 4-, 3O+1, S00, AC 110 V, 50/60 117.30
3RH1431-1AH0041A , 4 3+1, S00 AC 48V, 50/60 117.30
3RH1431-1AK6041A , 4 3+1, S00 AC 110V, 50/120V, 60 117.30
3RH1431-1AM2041A , 4 3+1, S00 AC 208V, 50/60 117.30
3RH1431-1AN2041A , 4 3+1, S00 AC 220V, 50/60 117.30
3RH1431-1AP0041A , , 4-, 3O+1, S00, AC 230 V, 50/60 117.30
3RH1431-1AP6041A , , 4- 3O+1, S00, AC 220 V 50 /240 V 60 117.30
3RH1431-1AR6041A , 4 3+1, S00 AC 400V, 50/400...440V, 60 117.30
3RH1431-1AU0041A , 4 3+1, S00 AC 240V, 50/60 117.30
3RH1431-1BB4041A , , 4-, 3O+1, S00, DC 24 V 124.20
3RH1431-1BD4041A , 4 3+1 DC 42V 124.20
3RH1431-1BE4041A , 4 3+1, S00, DC 60V 124.20
3RH1431-1BF4041A , , 4-, 3O+1, S00, DC 110 V 124.20
3RH1431-1BG4041A , 4 3+1, S00, DC 125V 124.20
3RH1431-1BM4041A , , 4-, 3O+1, S00, DC 220 V 124.20
3RH1431-1BW4041A , 4 3+1, S00, DC 48V 124.20
3RH1440-1AB0041A , , 4-, 4O, S00, AC 24 V, 50/60 117.30
3RH1440-1AD0041A , , 4-, 4O, S00 AC 42 V, 50/60 117.30
3RH1440-1AF0041A , , 4-, 4O, S00, AC 110 V, 50/60 117.30
3RH1440-1AH0041A , 4 4, S00, AC 48V, 50/60 117.30
3RH1440-1AK6041A , 4 4, S00 AC 110V, 50/120V, 60 117.30
3RH1440-1AN2041A , 4 4, S00, AC 220V, 50/60 117.30
3RH1440-1AP0041A , , 4- , 4O, S00, AC 230 V, 50/60 117.30
3RH1440-1AU0041A , 4 4, S00, AC 240V, 50/60 117.30
3RH1440-1BA4041A , 4 4, S00, DC 12V 124.20
3RH1440-1BB4041A , , 4- , 4O, S00, DC 24 V, 124.20
3RH1440-1BF4041A , , 4- , 4O, S00, DC 110 V 124.20
3RH1440-1BG4041A , 4 4, S00, DC 125V 124.20
3RH1440-1BM4041A , , 4- , 4O, S00, DC 220 V 124.20
3RH1440-1BN4041A LATCHED, 4-., 4S, MOD. S00, DC 250V 124.20
3RH1440-1BP4041A , 4 4, S00, DC 230V 124.20
3RH1440-1BW4041A , 4 4 S00, DC 48 V, 124.20
3RH1440-1UB4041A LATCHED, 4-., 4 , 00, DC 24 V 141.45  © " " 2007-2022
  (4872) 700-366
.